Tại Ninh Bình trong thời gian gần đây; nhu cầu tuyển dụng cần lao phổ…